ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܳܐ

ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܳܐ

ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܶܟܡܰܬ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܕܡܬܢܣܒܝܼܢ ܡܼܢ ܡܰܘ̈ܥܶܐ «ܡܝ̈ܳܥܐ» ܕܡ̈ܬܠܐ ܘ̈ܦܠܐܬܐ… ܕܓܳܫܦܝܼܢ ܘܩܳܝܬܝܼܢ ܒܕܘ̈ܟܝܳܬܐ ܚܶܫܘ̈ܟܳܬܐ ܘܥܰܩܪ̈ܳܬܐ ܪܚܝܼܩܐܝܬ ܡܼܢ ܟܠ ܚܰܝܠܐ ܩܛܝܼܪܳܝܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܚܳܙܩܝܼܢ ܘܙܳܪܙܝܼܢ ܘܚܳܝܨܝܼܢ܆ ܐܢ ܩܰܛܝܼܢܐܝܬ ܡܬܬܡܝܼܨܝܢ ܘܡܬܚܰܟܡܝܼܢ

ܘܡܬܦܰܪܣܐ ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܡܬܠܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܣܘܼܟܳܠܗܿ ܐܢܢܩܝܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܳܥܝܢ ܕܢܶܩܪܘܢ ܘܢܶܙܕܰܘܕܘܢ ܡܼܢ ܚܶܟܡܰܬ ܝܘܼܬܪ̈ܢܝܗܿ. ܒܕ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܰܡܝ̈ܟܐ ܘܐܰܒܝ̈ܕܐ ܒܰܙܒܢ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܠܡܬܬܥܝܼܪܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܠܰܒܛܳܢܘܼܬܐ!

 ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܡ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܫܐܠܘܗܝ ܐܢ̈ܫܝܢ ܠܥܢܘܳܝܐ ܣܒܐ ܟܕ ܐܡܪܝܼܢ ܠܗ: «ܠܐ ܥܳܐܦ ܐܢ̱ܬ ܟܝ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܢܬ ܒܠܚܘ̇ܕܰܝܟ؟

ܦܰܢܝ̣ ܥܢܘܝܐ: «ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܣܓܝ̣̈ܐܬܐ ܠܡܥܒܕ. ܙܕܩ ܠܝ ܠܡܕܰܪܳܫܘ̣ ܠܬܪܝܢ ܒܳܙܝ̣̈ܩܐ، ܘܠܬܪܝܢ ܢܶܫܪ̈ܐ ܘܠܡܰܫܠܳܝܘ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܐܪ̈ܢܒܐ، ܘܰܐܠܦ ܠܚܶܘܝܐ ܘܰܐܙܝ̣ܥ ܠܚܡܳܪܐ ܘܶܐܫܰܝܶܢ ܠܐܪܝܐ.»

ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܒܪܡ ܠܐ ܚܳܙܝܢܢ ܚܕܳܪ̈ܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢ̱ܬ، ܐܝܟܐ ܐܢܝܢ؟

ܦܢܝ ܥܢܘܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: «ܗܠܝܢ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܕܚ̈ܐܝܢ ܠܓܘ ܡܢܢ»

«ܬܪܝܢ ܒܳܙܝ̣̈ܩܐ ܡܿܢ ܨܳܦܚܝܼܢ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܚܳܙܝܢ. ܛܒܐ ـ ܘܒܝ̣ܫܐ، ܡܰܘܬܪܢܐ ـ ܘܡܰܚܣܪܢܐ. ܙܕܩ ܠܝ̣ ܠܡܰܠܦܘ̣ ܐܢܘܢ ܕܢܦܪܫܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܥܰܝ̈ܢܝ ܐܢܝܢ.»

«ܘܬܪܝܢ ܢܫܪ̈ܐ ܕܝܢ ܣܳܪܚܝ̣ܢ ܘܰܡܫܝܼܡܝܼܢ ܘܡܒܰܣܒܣܝܢ ܠܟܠܡܐ ܕܓܳܫܦܝ̣ܢ ܒܗ. ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܠܶܦ ܐܢܘܢ ܕܢܥܰܕܪܘ̣ܢ ܘܢܫܰܡܫܘܢ ܒܠܥܕ ܡܰܟܝܳܢܘܼܬܐ. ܕܗܠܝܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ.»

«ܐܪ̈ܢܒܐ ܒܟܠܙܒܢ ܥܳܪ̈ܩܳܢ ܘܕܳܚ̈ܠܳܢ ܘܡܬܛܰܫ̈ܝܢ ܙܕܩ ܠܝ ܠܡܰܫܠܝܘ ܐܢܝܢ، ܘܐܠܦ ܐܢܝܢ ܠܡܩܳܡ ܒܐܦ̈ܝ ܥܰܣ̈ܩܳܬܐ. ܕܠܐ ܢܥܪ̈ܩܳܢ ܒܙܒܢ ܩܶܨܐ ܐܘ ܢܣܝܘܢܐ. ܒܗܝ ܕܗܠܝܢ ܪ̈ܓܠܝ ܐܢܝܢ.»

«ܗܿܘ ܡܐ ܕܰܥܣܶܩ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܟܠ ܕܐܶܥܰܩܒ ܠܚܶܘܝܐ. ܗܿܝ ܕܐܦܢ ܬܗܘܐ ܦܟܝܼܪܐ ܘܰܩܦܝܼܠܐ ܒܰܩܠܘ̣ܒܝܐ ܚܙܝܼܩܐ܆ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܛܰܝܒܐ ܠܡܶܨܦܰܚ ܘܰܠܡܶܕܒܰܨ ܘܠܰܡܣܰܡܳܡܘܼ ܠܟܠܢܫ ܕܩܪܝ̣ܒ ܠܗܿ. ܥܠܗܕܐ ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܥܰܩܒܝܗܿ ܘܐܗܘܐ ܪܰܕܝܐ ܘܰܡܛܰܟܣܐ. ܡܛܠ ܕܠܫܢܝ ܗ̱ܝ.»

«ܐܟܡܐ ܕܝܕܝܥܐ ܠܟܠܢܫ ܗܘܼ ܚܡܳܪܐ ܥܰܪܢܐ ܗ̱ܘ «ܘܥܶܨܝܳܝܳܐ» ܣܰܓܝ. ܘܥܳܡܠܐ ܗ̱ܘ ܠܐܝܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܠܐ ܒܳܥܐ ܕܢ̣ܩܘܡ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܗ. ܡܛܠܗܕܐ ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܠܦܝ̣ܘܗܝ ܠܡܰܘܕܝܘ̣ ܘܢ̣ܗܘܐ ܒܪܶܕܝܐ. ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܓܘ̣ܫܡܐ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̱ܘ.»

«ܘܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܒܳܥܐ ܐܢܐ ܕܶܐܫܰܝܢ ܠܐܪܝܐ ܗܿܘ ܕܒܳܥܐ ܕܢܰܡܠܟ ܘܰܢܫܰܡܰܪ ܦܘ̣ܩܕ̈ܢܐ ܠܟܠܢܫ. ܘܒܳܥܐ ܕܢ̣ܗܘܐ ܚܬܝܪ ܘܫܰܒܗܪܳܢ. ܘܒܠܚܘܕ ܚܕܳܪ̈ܘܗܝ ܢܦܬܘܿܠ ܥܠܡܐ. ܝܐܐ ܠܝ ܠܡܪܰܒܝܘ̣ ܘܠܡܶܪܕܐ ܠܐܪܝܐ ܗܿܘ. ܒܗܿܝ ܕܢܰܦܫܐ ܕܝܠܝ ܗ̱ܘ.»

«ܐܟܡܐ ܕܚܳܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܦܘ̣ܠܚܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܥܒܕ.»

 

ܢܘܗܪܐ: ܠܘܼܩܳܛܐ ܗ̱ܘ ܡܰܬܠܐ ܗܢܐ ܫܘܼܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܥܳܢܘܳܝܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܡܼܢ ܬܘܪܟܝܐ.

 

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ

ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܡܠܬܐ

ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܡܶܠܬܐ

ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܐܒܗ̈ܐ ܒܳܪܝܳܐ ܡܝܰܬܡܘܼܬܐ. ܘܰܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܒܘܼܝ̈ܐܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܰܝ ܡܠܬܐ.

ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ܆ ܕܳܡܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܝܰܬܡܳܐ ܕܡܬܢܰܘܰܠ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܚܰܫܐ ܘܟܘܼܪܗܢܐ ܩܶܨܬ ܡܰܘܒܕܳܢܘܼܬܐ ܘܐܰܒܝܼܕܘܼܬܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝ ܡܶܠܬܐ…

ܒܪܡ ܙܕܩ ܕܢܶܕܥ ܠܐ ܓܳܢܝܢ ܘܐܦܠܐ ܐܳܒܕܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܝ ܡܶܠܬܐ ܒܰܪܩܝܼܥܳܐ ܕܫܪܪܐ…

ܐܢ ܢܳܝܕܝܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܐܢ ܦܳܩܥܝܼܢ ܫܘܿܥ̈ܐ. ܘܐܢ ܡܶܨܛܰܪܝܢ ܩܰܒܪ̈ܐ. ܘܐܢ ܡܬܟܰܪܟܐ ܫܡ̈ܝܐ ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ….

ܘܬܘܼܒ… ܘܬܘܒ… ܘܬܘܒ… ܠܐ ܓܳܢܝܢ ܘܐܦܠܐ ܐܳܒܕܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܝ ܡܠܬܐ….!

ܐܠܐ ܩܳܛܝܢ ܘܟܳܪܟܝܼܢ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܘܦܳܝܫܝܼܢ ܟܕ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܪ̈ܶܡܙܝܗܘܢ ܘܪ̈ܶܬܝܰܝܗܘܢ ܚܟܡ̈ܬܳܢܳܝܐ ܥܕܡܐ ܕܢܫܟܚܘܢ ܠܗܘܢ ܐܰܦܢܳܐ «ܟܐܡܬ ܚܰܩܠܐ ܟܰܗܝܼܢܬܳܐ ܕܚܳܝܪܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܚܳܫܚܳܐ ܠܙܰܪܥܐ» ܕܒܗܿ ܢܡܘܼܬܘܢ ܘܢܶܬܩܰܒܪܘܢ ܘܢܶܬܢܰܚܡܘܢ ܐܝܟ ܦܪܕܬܐ ܕܚܶܛܬܐ ܠܡܶܬܰܠ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ…

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ

ܪܘܼܚܐ ܕܙܰܒܢܐ

ܪܘܼܚܐ ܕܙܰܒܢܐ

ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܪܳܚܫܝܼܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܙܒܢܢ܆ ܬܳܒܥܝܢ ܥܳܒܘܿܕܘܼܬܐ ܘܒܳܥܝܢ ܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܐ. ܘܰܡܢܰܨܚܝܢ ܠܦܬܝܼܚܘܬܐ ܪܰܟܝܟܬܐ ܘܰܡܥܰܦܩܳܢܝܬܐ. ܘܠܐ ܨܳܒܝܢ ܒܚܳܫܘܿܫܘܼܬܐ ܦܟܝܼܪܬܐ ܘܐܰܛܝܼܡܬܐ ܗܿܝ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܕܕܘܼܒܪܗܿ ܣܟܝܼܪ ܗ̱ܘ ܠܡܨ̈ܥܳܝܐ ܕܫܳܓܪܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܘܡܳܙܓܝܼܢ ܚܘܼܒܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܘܝܘܼܬܪܢܐ ܠܗܘܼܒܳܒܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܓܰܘܐ. ܕܣܘܼܢ̈ܩܢܐ ܕܢܳܩܫܝܼܢ ܒܬܰܪܥܐ܆ ܪܕܝܢ ܘܙܳܪܒܝܼܢ܆ ܘܢܳܦܨܝܼܢ ܠܡܬܰܚܡܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܚܰܒܫܐ ܘܡܬܚܰܒܨܐ ܒܠܚܘܕ ܒܕܝ̈ܠܢܳܝܬܐ. ܘܩܳܪܝܢ ܘܰܡܙܰܡܢܝܼܢ ܠܥܶܢܝ̈ܢܐ ܡܒܰܢܝ̈ܢܐ ܘܐܣܳܪ̈ܐ ܡܫܰܓܢ̈ܝܳܢܐ ܡܛܠ ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܪܥܝܳܢܝܐ ܘܗܘܒܒܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ.

ܘܐܢܐ ܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܕܣܘܼܠܳܩܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܕܡܙܝܥ ܠܣܘܼܢܩܳܢܐ ܗܢܐ܆ ܠܐ ܢܳܨܚ ܐܠܐ ܒܢܘܼܗܪܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ. ܗܕܐ ܕܰܡܙܰܝܚܐ ܠܚܘܼܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܩܪܝܒܐ. ܘܰܡܥܰܦܩܐ ܠܟܠ ܒܠܥܕ ܦܘܼܪܫܢܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܐ ܘܛܘܼܗܡܳܢܳܝܐ ܘܫܰܪܒܬܳܢܳܝܐ ܘܐܰܬܪܢܳܝܐ ܘܦܢܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܬܘܕܝܼܳܬܢܳܝܐ ܘܪܥܝܳܢܳܝܐ ܒܬܰܡܝܼܡܘܬܐ ܘܥܪܝܼܡܘܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܚܢ̈ܝܐ ܣܩܝܼܪ̈ܐ.

ܒܕ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܡܶܬܥܰܫܢ ܘܝܳܪܒ ܟܕ ܙܳܪܥ ܒܚܰܘܣܢܐ ܘܟܕ ܗܿܘܐ ܫܦܝܼܥܐ ܒܥܘܼܬܪܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܐ ܘܗܘܼܠܢܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܟܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܕܡܫܬܪ̈ܬܚܢ ܠܗ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܘ ܕܝܳܕܥ ܘܚܳܟܡ ܫܪܪܐ ܗܢܐ܆ ܡܬܚܰܦܛ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ܆ ܘܡܥܰܕܪ ܘܡܬܥܕܪ. ܗܿܘ ܕܡܶܬܥܰܕܪ܆ ܡܶܬܥܰܫܢ. ܗܿܘ ܕܡܶܬܥܰܫܢ܆ ܡܰܟܫܪ ܘܡܰܨܠܚ. ܘܗܿܘ ܕܡܰܨܠܚ܆ ܘܡܰܟܫܪ ܠܐ ܗܿܘܐ ܩܶܛܪܐ ܐܠܐ ܫܪܳܝܳܐ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ…

                         «ܚܠܦ ܫܘܪ̈ܐ ܢܒܢܐ ܓܫܪ̈ܐ: ܢܓܫܘܪ ܘܠܐ ܢܫܘܪ»

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ.

 

قصر الحير الغربي من بالسريانية (حيرتا ܚܝܪܬܐ )

قصر الحير الغربي من بالسريانية (حيرتا ܚܝܪܬܐ )

Matta Roham

قصر الحير الغربي
الحير والحيرة (مدينة في جنوب العراق) من السريانية (حيرتا ܚܝܪܬܐ ).
وتعني بحسب قاموس منّا :
1- دير ، عمر ، قلاية ، كرح
2- معسكر ، محطّ
يقع قصر الحير جنوب غرب مدينة تدمر على بعد حوالي 60 كم .
تمّ تشييده على مكان بقايا دير أثري وذلك في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك سنة 727 م.
للقصر أبراجٌ دائرية ذات تصميم يخدم أغراضه العسكرية. شكله مربع إذ تتراوح أضلاعه بين 71 و 70 متراً.
كان يطلق عليه سابقاً اسم (الزيتونة)،
أمّا تسمية قصر الحير الغربي فجاءت في وقت لاحق كإستعارة من تسمية قصر الحير الشرقي.
كان القصر يتزود بالماء من سد خريقة الأثري عبر قناة مخفية طولها 16،5 كم ، لتفي بحاجاته اليومية في أقسام الحمامات والطاحونة والجامع .
قي عام 1950 نقلت واجهة قصر الحير إلى دمشق لتزين واجهة تزين واجهة المتحف الوطني .

متابعة قراءة قصر الحير الغربي من بالسريانية (حيرتا ܚܝܪܬܐ )

ܟܬܒ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ كتب سريانية

ܟܬܒ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ كتب سريانية

التنقيط-في-لوحة-المفاتيح-السريانية الصعود-الجديد-للقراءة-السريانية اللغة-الآرامية المدرّج دروس-القراءة-السريانية-الجزء-الاول دروس-القراءة-السريانية-الجزء-الثاني طريقة-جديدة-في-تعلم-اللغة-الآرامية-السريانية قواعد اللغة السريانية للخوري نعمت كتاب-اولف-بيث

The Inner Door and Absolute Truth

The Inner Door and Absolute Truth

                            “Here I am! I stand at the door and knock.

                      If anyone hears my voice and opens the door,

                 I will come in and eat with that person, and they with me.”

                                                                      (Revelation 3:20)

Absolute truth is constantly knocking on the door of our inner world. Like the words of Scripture, the fact that the inner door is being knocked is very sobering and valuable for mindful people.

How can someone who has not been enlightened by the true meanings of this sobriety and value open the door that is being knocked? How can someone who lacks humane capabilities, poor of human virtue, and with warped mind follow these moral rules of sobriety and value?

متابعة قراءة The Inner Door and Absolute Truth

ܣܝܦܐ 1915 مجازر السيفو 1915 بحق السريان الآراميون

ܣܝܦܐ 1915 مجازر السيفو 1915 بحق السريان الآراميون

رحيل الكاتب السرياني السوري الكبير سمير عبده

رحيل الكاتب السرياني السوري الكبير سمير عبده

من آمن بي وإن مات فسيحيا
وترجل فارس آخر من فرسان سوريا الحبيبة وبرحيله خسارة كبيرة لسوريا
وللأدب والقصة والتاريخ فليكن ذكرك مؤبداً أيها الوفي لوطنك وتاريخك.
(Samir Abdoh
٩ سبتمبر ٢٠٢٠ ·
خاطبني احد الاصدقاء ممن كان له مكانة حكومبة ويعيش الان في كندا طالبا مني الهجرة اليه.
فتذكرت انني اعيش في بناء فيه عشر شقق ثلاث من اصحابها غادروا مهاجرين الى الولايات المتحدة تاركين بيوتهم مغلقة.
اجبت صديقي انه على شدة المعاناة المعيشية التي اصبحت انا وكثير من شعبنا السورى نعانيها الا انني ازداد شوقا ومحبة لوطني ،وذكرت صديقي انني املك (قبر)في(مقبرتنا) اشتريته لادفن فيه فارضه من ريحة بلدى.)
ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر أنتقال الأخ والصديق
الكاتب الكبير سمير عبده للخدور السماوية
بعد أن أتم كامل واجباته الدنيوية والروحية .
باسم كل السوريين وخاصة السريان نتقدم بأحر التعازي القلبية لأسرته
ولكل الأهل و الأحبة ونطلب من الرب أن يتغمده برحمته ويسكنه ملكوته مع الأبرار والقديسين ويلهمكم الصبر والسلوان ولكم طول العمر .
أرقد بسلام بعد كفاح طويل مع القلم والورق وربما سيأتي من يكمل المشوار
لقد قلت لي لديك الكثير من الكتب لم يتم نشرها وطبعها أتمنى ان ترى النور تلك الكتب .
المسيح قام .

القديس اسحق السرياني

♡♡♡ عندما ذقت محبتك يا رب وجدت الحياة ♡♡♡ القديس اسحق السرياني
كنت أعمى فأبصرت ليس نور البصر بل نور البصيرة هللويا
راهب أحب مسكنا مهجورا فاعتبره الأكثر أمانا له، و هو على عامود حيث تلتقي الأرض بالسماء ارتفاعه 130 قدم “Katskhi Pillar in Georgia”
قائلا : ” هنا في الأعلى حيث يكون الصمت تستطيع أن تشعر بحضور الله “
“It is up here in the silence that you can feel God’s presence,”
فكانت رؤيته توبة لتملأ حياته رحمة
كانت رؤيته نور لسماع صوت الكلمة
فيا لمسرة قلبه و بهجة خلاصه كل من يمتلىء حبا و تمجيدا لاسم الرب
تعتبر هذه الكنيسة من اكثر الكنائس عزلة و قدسية في العالم التي تحمل اسم القديس مكسيموس المعترف، يحتاج الراهب 20 دقيقة ليصعد ثانية لقمة الصخرة حيث يشارك الصلاة مع الاخرين مرة أو مرتين في الاسبوع في كنيسة سمعان العمودي عند قاعدة العمود
♢ التوبة هي ميثاق مع الله عن بداية جديدة في الحياة، التوبة هي شراء الاتضاع ♢
للقديس يوحنا السلمي
☆بعد التخلي عن هذه الصخرة لعدة قرون تم الصعود عليها في عام 1944 حيث وجد أنقاض كنيسة و عظام عمرها 600 عام لآخر شخص عاش فيها تشبها بالقديس سمعان العمودي، حيث تم ايقاف هذه الممارسة بعد غزو الاحتلال العثماني لجورجيا
أيامكم مباركة أصدقائي
رانيــا عبدو εïз

متابعة قراءة القديس اسحق السرياني

ܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܩܝܳܡܐ ܐܠܗܳܝܐ

ܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܩܝܳܡܐ ܐܠܗܳܝܐ

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܰܡܢܰܨܚ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܘܼܒܳܫܐ ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܝܰܨܪ̈ܝܗܿ. ܙܘܼܪܳܙܐ ܪܥܝܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܕܡܰܒܪܳܢܘܬܐ ܬܡܢ ܗ̱ܘ. ܒܕ ܗܝܼ ܗܿܝ «ܕܙܟܝܬܗ ܠܥܠܡܐ» ܪܰܒܰܬ ܙܳܡܐ ܒܪܘܚ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܡܬܝܠܦܐ ܕܠܡ ܠܝܬ ܩܪܒܐ ܕܥܰܫܝܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܡܬܚܦܛ ܥܠ ܫܘܼܥܒܕ ܢܦܫܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܚܰܫܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܕܘܼܪܳܫܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܕܟܠ ܕܰܪܓܳܝܐ ܕܡܗܝܡܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܘܡܬܚܰܦܛ ܒܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܕܰܪܓܐ .

ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ: «ܐܢ ܠܐ ܬܛܥܢ ܣܟܪܐ ܕܡܣܰܝܒܪܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ ܠܐ ܬܬܦܨܐ ܡܼܢ ܫܘ̈ܩܳܦܐ ܘܢܘ̈ܬܳܦܐ. ܘܐܡܿܪ ܐܦ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܟ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܳܐ.»

ܗܝܼ ܗܕܐ ܢܝܼܫܐ ܗ̱ܘܬ ܘܢܰܘܦܐ ܡܛܠ ܐܒ̈ܗܬܐ ܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܕܪ̈ܐ ܕܗܒ̈ܢܝܐ. ܒܕ ܪܒܬܐ ܗ̱ܘܬ ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܕܰܫܟܝܼܚܐ ܗ̱ܘܬ ܗܝܕܝܟ ܒܬܰܪܥܝܬܗܘܢ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܪܰܒܰܬ ܡܬܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܗ ܘܟܟܪ̈ܘܗܝ ܘܬܚܘ̈ܡܘܗܝ ܘܚܝ̈ܠܘܗܝ ܡܫܰܘܫ̈ܛܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܟܕ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܬܚܦܛܘ ܘܐܬܝܰܬܪܘ ܠܡܬܰܪܣܝܘ ܘܡܰܫܩܝܘ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܫܳܩ̈ܝܳܬܐ ܬܪ̈ܥܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܕܝܢܰܡܝܼܟܳܝ̈ܬܐ ܕܡܫܩ̈ܠܐ ܕܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܗܒܳܢܝܐ܆ ܐܰܥܬܰܪܘ… ܘܐܫܬܪܬܚܘ… ܘܐܬܗܒܒܘ ܒܙܢܐ ܕܡܪܝܡ ܓܒܝܼܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܚܳܙܝܢܢ ܕܢܳܦܚܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܒܬܰܪ̈ܡܝܳܬܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܳܬܐ ܕܡܫ̈ܡܫܢ ܠܟܐܦ̈ܐ ܚܝ̈ܬܐ. ܘܒܝܕ ܣܘܼܥܪܢܐ ܗܢܐ ܦܪܰܩܛܝܼܩܳܝܐ ܦܳܫܘ ܘܟܰܬܪܘ ܒܰܚܢܳܝܐ ܕܢܝܫܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܛܢܳܢ̈ܐ ܘܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܐ ܘܦܝܠܣ̈ܘܦܳܝܐ ܘܣܶܦܪ̈ܳܝܐ ܘܝܘܠܦ̈ܢܝܐ ܘܬܐܘܠܘ̈ܓܝܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܫܶܓܡܐ ܘܥܰܡܠܐ ܐܡܝܼܢܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܘܬܐ ܕܝܼܢܰܡܝܼܟܳܝܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܗܕܐ ܕܡܩܒܠܐ ܗ̱ܘܬ ܠܕܪܓܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܘܟܰܟܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܐܝܟ ܩܝܳܡܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܐܠܗܝܬܐ. ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܗܰܦܟܝܢ ܠܦܘܬ ܩܝ̈ܡܝܗܿ܆ ܒܳܛܠܐ ܘܡܶܫܬܰܪܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܟܠ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܬܓܪ ܟܰܟܪܗ܆ ܡܫܬܰܩܠܐ ܡܢܗ ܘܡܬܝܰܗܒܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.»

 ܪܝܫܘܼܬܐ ܗܕܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܪܘܼܚܢܳܝܬܐ ܕܠܐ ܥܳܕܐ ܥܠܝܗܿ ܫܘܼܚܠܳܦܳܐ.

 

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ

البوابة الداخلية والحقيقة المطلقة

البوابة الداخلية والحقيقة المطلقة

“ها أنا أقف عند الباب، أطرق الباب.  من سمع صوتي وفَتحَ الباب أُدخلُه. سأتناول العشاء معه وهو معي. “

                                                                                (رؤيا 3.20)

 

الحقيقة المطلقة تطرق باستمرارباب عالمنا الداخلي. تمامًا مثل لغة الكلمات، فإن طرق الباب الداخلي شرف عظيم وقيمة للأشخاص ذوي الوعي.

كيف يمكن لمن لم يستنير بنور هذه الكرامة والمعاني الحقيقية لهذه القيمة أن يفتح الباب للطرق؟ كيف يمكن لشخص لديه معدات إنسانية غيركافية، وعارٍمن الانسانية، وعقلية ملتوية أن يتجسد القواعد الأخلاقية لهذه الكرامة والقيمة؟

متابعة قراءة البوابة الداخلية والحقيقة المطلقة

The Search and a Graveyard Visit

The Search and a Graveyard Visit

In a world where everything is in a state of change and transformation, nothing can stay the same. Nothing can be the same. For this reason, each person’s perception of life and self as well as their search is different. In the same way, the search for meaning is also unique to each person. However, to put it in general terms, the search for meaning on the path of life is self-discovery, self-knowledge and the journey of actualizing one’s own distinguishing personal story.

متابعة قراءة The Search and a Graveyard Visit

ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ

ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ

ܐܰܡܝܼܪܐ: «ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܛܠܝܼܡܳܐ ܙܰܝܢܐ ܗ̱ܝ ܪܒܐ ܒܐܝܕܐ ܕܛܳܠܘܿܡܐ.»

ܟܠܢܳܫ ܚܳܐܪ ܘܚܳܙܐ ܘܬܳܩܶܠ ܠܦܘܼܬ ܬܰܪܥܝܼܬܗ ܗܿܝ ܕܐܶܢ ܕܠܝܼܚܳܐ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܒܩܶܐ ܡܰܚܙܝܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܛܒ ܐܠܨܳܝܐ ܗ̱ܘ ܚܰܘܪܳܐ ܪܘܺܝܼܚܐ ܘܰܦܬܺܝܼܚܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܨܠܝܼܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܶܒܩܶܐ ܡܰܚܙܝܳܐ ܘܢܰܩܝܼܦܘ̈ܳܬܗ. ܘܬܰܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܬܳܩܢܳܐ ܟܪ ܕܰܫܟܝܼܚܝܼܢ ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ: ܡܰܒܘܼܥܳܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ. ܡܛܠܗܕܐ: «ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܚܳܙܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܚܳܙܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܳܥܐ ܕܢܶܚܙܝܘܗܝ.» ܘܡܶܟܳܐ ܢܳܒܥܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܕܒܳܪܝܢ ܦܘܼܠܳܓܳܐ ܘܒܘܼܕܳܪܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܚܘܼܒܐ ܫܰܪܝܼܪܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ܆ ܠܐ ܡܬܚܰܪܪ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܕܰܘ̈ܩܐ ܘܩܰܘ̈ܕܐ ܥܝܼ̈ܩܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܠܝܼܚܬܐ…

متابعة قراءة ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ

البحث  عن الذات وزيارة القبور

البحث  عن الذات وزيارة القبور

في عالم يتغير فيه كل شيء ويتحول، لا شيء يمكن أن يبق على حاله. لا يمكن أن يكون الشئ عين ذاته. بنفس الطريقة، يختلف تصور كل شخص للحياة والذات من خلال بحثه. كذلك  البحث عن معنى شخصي. ورغم ذلك، وبعبارة عامة، فإن البحث عن المعنى على مسارالحياة هو رحلة اكتشاف الذات ومعرفة الذات وتحقيق قصة الفرد التي تميزه عن الآخرين.

السبيل الوحيد للخروج من عملية إدراك القصة الذاتية هذه, هو الدخول إلى النور. وبهذه الطريقة، يجب أن تتصرف بمسؤولية وبحكمة الحياة التي يغذيها الوعي الرحيم والإيثار الفعّال. هو أن نحيا حياة تعود بالفائدة على أنفسنا وعلى الآخرين.

متابعة قراءة البحث  عن الذات وزيارة القبور

نينوى ام الجبابرة ! ܢܝܢܘܐ ܠܡ ܐܡܐ ܕ ܓܒܖ̈ܐ !

نينوى ام الجبابرة !
ܢܝܢܘܐ ܠܡ ܐܡܐ ܕ ܓܒܖ̈ܐ !
نينوي لام إيمو دكابوري !

Sardanapal Asaad

إنه ذاك المطلع الشعري العظيم الذي خطر ببال موسيقار جميع الأجيال السريانية الرائد كبرئيل اسعد ، وذلك عندما رزِقَ بالبنت البكر الأولى وكان ذلك في 21 ايار من سنة 1935 ، وكان وقتئذ يعمل في فلسطين عاملاً في صنعة البلاط في النهار ، وفي الليل كان يعمل أحياناً عازفاً للكمان مع الفرق الشرقية .
وُلدت بنته البكر في دمشق وذلك لأن عائلتنا كانت مستقرة في العاصمة وفي حارة حنانيا بباب شرقي التاريخي المعروف . ومن شدة فرح الموسيقار كبرئيل اخذ إجازة من رب العمل في فلسطين واتجه الى دمشق لكي تكتحل عيناه برؤية فلذة كبده التي لا تعادلها أي فرحة في العالم مثل فرحة ولادة بنته الأولى !
وفيما الموسيقار كبرئيل و هو مغمور بالسرور وبفرحه الطائر في السماء ، وما بين التفكير في أن يلحن لحناً خالداً وذلك ابتهاجاً بهذه البشرى والمناسبة السعيدة ….