yusuf

ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ

ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ

ܐܰܡܝܼܪܐ: «ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܛܠܝܼܡܳܐ ܙܰܝܢܐ ܗ̱ܝ ܪܒܐ ܒܐܝܕܐ ܕܛܳܠܘܿܡܐ.»

ܟܠܢܳܫ ܚܳܐܪ ܘܚܳܙܐ ܘܬܳܩܶܠ ܠܦܘܼܬ ܬܰܪܥܝܼܬܗ ܗܿܝ ܕܐܶܢ ܕܠܝܼܚܳܐ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܒܩܶܐ ܡܰܚܙܝܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܛܒ ܐܠܨܳܝܐ ܗ̱ܘ ܚܰܘܪܳܐ ܪܘܺܝܼܚܐ ܘܰܦܬܺܝܼܚܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܨܠܝܼܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܶܒܩܶܐ ܡܰܚܙܝܳܐ ܘܢܰܩܝܼܦܘ̈ܳܬܗ. ܘܬܰܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܬܳܩܢܳܐ ܟܪ ܕܰܫܟܝܼܚܝܼܢ ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ: ܡܰܒܘܼܥܳܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ. ܡܛܠܗܕܐ: «ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܚܳܙܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܚܳܙܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܳܥܐ ܕܢܶܚܙܝܘܗܝ.» ܘܡܶܟܳܐ ܢܳܒܥܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܕܒܳܪܝܢ ܦܘܼܠܳܓܳܐ ܘܒܘܼܕܳܪܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܚܘܼܒܐ ܫܰܪܝܼܪܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ܆ ܠܐ ܡܬܚܰܪܪ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܕܰܘ̈ܩܐ ܘܩܰܘ̈ܕܐ ܥܝܼ̈ܩܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܠܝܼܚܬܐ…

 

ܐܝܢ: ܐܳܦܢ ܚܕ ܗ̱ܘ ܠܰܝܫܐ ܕܰܓܒܝܼܠܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܒܪܡ ܦܪܝܼܫ ܗ̱ܘ ܚܡܝܼܪܳܐ ܘܥܰܪܒܳܐ[1] ܘܐܳܨܘܼܬܳܐ ܘܦܘܼܪܢܳܐ ܘܬܰܢܘܼܪܐ ܘܢܰܚܬܘܼܡܳܐ[2] ܘܐܰܦܳܝܳܐ ܘܡܐܶܦܝܼܬܐ. ܡܶܟܐ ܫܰܘܝܘܼܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܣܰܟܿܘܼܠܬܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܛܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܦܰܪܫܐ ܡܼܢ ܕܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܢܳܨܰܚ ܘܟܳܫܰܪ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܚܰܦܰܛ ܠܡܶܗܘܐ ܐܰܪܓܘܼܒܠܐ ܘܡܰܠܳܚܳܐ ܘܗܶܢܝܘܿܟܐ ܕܢܰܦܫܗ ܒܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܫܘܼܠܛܳܢܐ ܝܳܬܢܳܝܳܐ ܒܡܰܪܕܘܼܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܓܒܝܼܠܐ ܘܰܨܢܝܼܥܐ ܘܙܺܐܦܳܢܐ. ܒܕ ܠܐ ܡܶܨܛܰܠܠܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܦܝܳܐ ܬܰܪܥܝܼܬܳܐ ܕܠܝܼܚܬܳܐ ܐܠܐ ܕܢܶܥܠܘܿܒ ܘܢܶܙܟܶܐ «ܟܐܡܰܬ ܕܰܢܣܰܡܣܶܡ» ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܐ ܕܰܙܥܘܿܪܘܼܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܶܫܬܰܡܗܺܝܼܢ ܙܝܙ̈ܢܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܫܒ̈ܠܐ. ܘܡܶܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ:

  • ܬܰܘܬܰܪ̈ܝ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܐܠܡܐ ܘܚܶܡܬܐ ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܒܳܪ̈ܝܳܢ ܥܰܘܠܐ ܘܪܘܼܫܥܳܐ ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ[3].
  • ܚܘܼܒܳܐ ܩܨܺܝܼܨܳܐ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܬܰܢܘܳܝܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܕܢܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܫܘܼܒܗܳܪܳܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܳܐ[4]
  • ܕܝܢ̈ܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ ܘܩܰܕܡ̈ܐ ܕܰܡܫܰܕܠܝܼܢ ܘܰܡܫܰܘܫܝܼܢ ܫܒܺܝܼܠܐ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ..
  • ܚܰܘܪܐ ܩܰܪܣܳܢܐ[5] ܕܡܰܘܠܶܕ ܥܫܘܼܡܝܳܐ ܘܰܛܠܘܼܡܝܳܐ ܘܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ[6] ܘܡܶܬܒܰܝܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܕܳܠܐ[7].
  • ܙܰܘ̈ܥܐ ܒܠܝ̈ܠܐ ܕܡܰܐܚܪܢܘܼܬܐ[8] ܘܰܡܢܰܟܪܝܳܢܘܬܐ[9] ܘܡܰܕܚܩܳܢܘܼܬܐ[10] ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܰܘܨܪܳܐ ܕܰܚܣܳܡܐ ܘܡܰܣܠܝܳܢܘܼܬܐ ܘܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܚܒܰܢܢܘܼܬܐ ܘܩܰܠܘܼܛܘܼܬܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ ܘܨܰܚܢܘܼܬܐ[11] ܘܒܘܼܣܒܳܣܐ… ܗܿܢܘܢ ܕܒܳܪܝܢ ܫܘܪ̈ܐ ܫܐܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܬܚܰܙܝ̈ܢܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܓܰܘܳܐ.

ܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ: ܡܛܠ ܓܘܼܡܳܪܐ ܕܬܰܩܢܘܼܬܐ ܘܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ ܙܕܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܰܢܨܰܠܶܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܗ ܘܰܢܚܰܠܠ ܟܘܼܬܡ̈ܬܗ ܘܰܢܫܝܼܓ ܟܘܿܬܝܢ ܢܦܫܗ ܘܰܢܕܘܼܫ ܥܘܼܩ̈ܣܐ ܕܟܘܼ̈ܒܶܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ ܕܳܒܘ̈ܨܐ ܘܢܝܰܩܰܪ ܫܰܝܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ «ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ». ܘܟܕ ܝܳܕܰܥ ܘܚܳܟܡ ܗܘܼ ܠܗ ܗܳܝܕܝܢ ܡܳܛܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܢܶܚܫܘܿܒ ܘܰܢܩܰܒܠ ܐܦ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܢܰܦܫܗ. ܡܟܐ ܡܬܓܰܠܓܳܐ ܘܺܝܼܠܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܣܘܼܟ̈ܠܳܝܐ ܘܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܒܗ «ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ» ܗܿܝ ܕܒܳܩܪܳܐ ܘܒܳܨܝܳܐ ܘܣܳܥܪܳܐ ܟܠ ܠܛܳܒܬܳܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ.

ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܦܳܫܪܝܼܢܢ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܝܳܕܥܝܼܢܢ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ

 

[1]   ܥܰܪܒܳܐ: ܐܳܨܘܼܬܐ ܟܐܡܬ ܡܳܐܢܳܐ ܐܘ ܠܰܓܬܳܐ ܕܩܰܝܣܰܐ ܕܡܬܬܠܝܼܫ ܒܗܿ ܠܰܝܫܐ.    Hamur Teknesi / Hamur Leğeni / Dough Boat

[2]  ܢܰܚܬܿܘܼܡܳܐ: ܗܿܘ ܕܐܳܦܶܐ ܘܰܡܬܰܩܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. Fırıncı / Baker

[3]  ܫܘܼܒܙܳܙܐ: İstismar / Sömürü / Explotation

[4]  ܫܘܼܦܪܳܚܳܐ: ܡܼܢ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܰܟܢܘܼܬܢ Kendini Beğenmişlik / Smugness

[5]  ܚܰܘܪܐ ܩܰܪܣܳܢܐ: ܚܰܘܪܐ ܗ̱ܘ ܡܪܝܼܡܢܐ ܕܝܰܒܝܼܫ ܘܐܰܪܝܼܟ ܐܝܟ ܐܢܫ ܚܰܣܳܡܐ ܕܚܳܐܪ ܒܡܕܡ. Po-faced / Sert bakış

[6]   ܡܰܟܿܠܢܘܬܐ: ܚܫܘܼܠܝܳܐ ܕܢܶܟܠܐ ܘܣܶܒܪܳܐ ܨܢܝܼܥܐ.

[7]  ܡܬܒܰܝܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܕܳܠܐ: İlişkilendirme Yanılgısı / Association Fallacy ܠܙܒܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܳܪܫ ܐ̱ܢܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ.

[8] ܡܐܰܚܪܳܢܘܼܬܐ: ܬܘܠܕܬܐ ܗ̱ܝ ܚܕܬܐ ܕܰܚܫܠܬܗܿ ܡܼܢ «ܐ̱ܚܪܢܐ» ܐܰܚܪܶܢ: ܡܐܰܚܪܢܐ. Ötekileştirme / Otherness ܠܙܒܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܳܪܫ ܐ̱ܢܐ ܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ.

[9]  ܡܢܰܟܪܝܳܢܘܼܬܐ: Yabancılaştırma / Alienation

[10]  ܡܰܕܚܩܳܢܘܼܬܐ: Dışlama / Black-balling

[11] ܨܰܚܢܘܼܬܐ: Ahlaksızlık / İmmorality