ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܦܳܪܘܩܳܐ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ

بمناسبة عيد القيامة المجيدة نظمت هذه القصيدة بلغتي السريانية الأم
ܒܦܶܠܥܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܘܩܰܝܬܳܐ ܙܶܩܪܶܬ݂ ܠܗܳܢܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܒܠܶܫܳܢܝ ܣܘܪܝܳܝܳܐ ܐܡܗܳܝܳܐ
Bfel3O D3edo da8yomto Forou8aito ze8reth lhono memro blechone soryoyo emhoyo
ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܦܳܪܘܩܳܐ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ
ܒܪܺܝܟ݂ ܡܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ݂ ܒܦܶܨܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܗܶܢܝܳܢܳܐ
ܫܪܺܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ ܒܝܘܒܳܒܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܨܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܨܚܳܢܳܐ
ܦܪܘܣ ܛܰܝܒܘܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܟܾܠܢ ܐܳܘ ܙܰܗܝܳܐ ܡܰܦܶܪܝܳܢܳܐ
ܐܰܡܠܶܟ݂ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܒܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܶܗܪܳܢܳܐ
ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܫܦܺܢܰܢ ܕܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܐܘܠܨܳܢܳܐ
ܘܰܢܚܰܣܳܐ ܠܶܗܘܢ ܠܥܰܢܝܕܰܝ̈ܢ ܘܢܗܘܶܐ ܠܟܾܠܰܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ
ܘܢܰܗܦܶܟ݂ ܠܰܢ ܟܾܠ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܘܰܢܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ
ܘܰܒܫܘܾܠܳܡܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܬܰܗܝܢܝܳܬ݂ܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ
ܠܟܾܠ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܦܰܨܝܳܢܳܐ
ܘܰܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܩܳܥܺܝܢܰܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ ܒܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܳܐ
ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ

ܥܰܒܶܕ ܐܰܠܐܰܚܰܕ ܟ݂ܰܐܓ݂ܘ
3edo da8yoteh dmoran forou8o mchaozbono
bri5 methitho5 omrinan bfesho rabo ohenyono
chri bainothan byobobo 3am daoso methfas7ono
frous 6aiboutho5 3al koulan 2o zahyo maferyono
amle5 chaeno5 babretho o2 moryo manehrono
oleh lmoryo methkachfenan dnar7e8 menan oulsono
oan7ase lhoun l3aneithain onehoe lkoulan m3adrono
onahfe5 lan koul ra7i8o oanfason men 7eryono
oabcholomo m8arbinan tahenyothan yaomono
lkoul ra7i8o o8aribo ba8yoteh damfasyono
oab7ad 8olo 8o3inan a57do b7ad re3yono
d8om leh mchi7o men 8abro b7ailo rabo oneshono

Abdulahad Khajo عبد الأحد خاجو