قصيدة شعرية سريانية عن مار يعقوب البرادعي

قصيدة شعرية سريانية عن مار يعقوب البرادعي

عبد الاحد خاجو

قصيدة شعرية نظمتها بلغتي السريانية الام على الوزن السباعي (الافرامي ) عن مار يعقوب البرادعي الذي يعد مجاهدا رسوليا كبيرا لمع في سماء كنيستنا السريانية في القرن السادس بفترة الاضطهاد الذي كانت قد تعرضت له
كنيستنا حينها وبعد جهاد مرير انتقل الى جوار ربه في مثل هذا اليوم ٣٠/تموز عام ٥٧٨ م لتكن صلواته معنا .

ܡܶܬ݂ܥܰܗܕܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ
ܕܗܘ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܳܢܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬ݂ܳܐ ܡܩܝܡܳܢܳܐ
ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܩܘܪܝܳܐ ܕܐܘܪܗܳܝ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܐܘܛܪܳܢܳܐ
ܫܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܗ {ܬܶܠ ܡܘܳܙܰܠ}1 ܘܐܰܒܘܗܝ ܒܘܟ݂ܢܳܐ ܡܟܰܗܢܳܢܳܐ
ܗܘܳܐ ܕܰܚܫܳܐ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܠܣܘܪܝܳ̈ܝܶܐ ܡܰܟ݂ܶܪܙܳܢܳܐ
ܒܝܰܕܥܳܬ݂̈ܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܝܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܰܕܶܪܫܳܢܳܐ
ܩܢܳܐ ܡܰܪܕܘܬ݂ܳܐ ܣܘܪܝܰܝܬܳܐ ܠܝܰܘܢܰܝܬܳܐ ܬܰܪܳܓܡܳܢܳܐ
ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗܘܐ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܚܒܳܠܳܐ ܘܣܘܓܦܳܢܳܐ
ܒܚܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܗܰܘܢܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ ܘܒܘܝܳܢܳܐ
ܠܕܺܝܰܬܺܝܩܝ ܡܦܰܫܩܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ
ܟܰܢܶܫ ܠܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܥܳܢܳܐ ܐܰܟ݂ ܡܝ̈ܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܐܰܓܳܢܳܐ
ܘܐܣܪܰܚ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܒܟܠ ܕܘܟܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܣܰܓܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ
ܒܢܳܐ ܥܶܕܳܬ̈ܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܐܰܘܣܶܦ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܐܝܠܳܢܳܐ
ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܢܺܝܫܳܐ ܘܪܺܝܫܳܢܳܐ ܠܟܾܠ ܙܰܒܢܳܐ ܘܟܾܠ ܥܶܕܳܢܳܐ
ܠܥܕܺܬܶܗ ܒܐܡܺܝܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܘܟ݂ܠܳܢܳܐ
ܒܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܡܥܰܩܶܒ ܗܘܐ ܐܰܟ ݂ ܒܳܕܘܩܳܐ ܡܦܰܫܩܳܢܳܐ
ܘܐܶܬ݂ܥܡܩ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܳܢܳܐ ܘܢܺܝܫܶܗ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ
ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗܘܐ ܠܒܶܛܠܳܢܳܐ ܘܣܳܟ݂ ܠܳܐ ܠܺܐܝ ܡܶܢ ܦܘܠܚܳܢܳܐ
ܪܰܗܳܛܳܐ ܒܟܾܠ ܐܰܓ݂ܘܢܳܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫ ܠܳܐ ܢܣܰܒ ܦܘܪܥܳܢܳܐ
ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܡܕܰܝܠܳܢܳܐ ܠܟܾܠ ܝܾܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܒܰܢܝܳܢܳܐ
ܘܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܰܐܣܺܝ ܟܐܒܳܐ ܘܟܾܘܪܗܳܢܳܐ
ܠܩܘܫܬܳܐ ܒܐܡܺܝܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܒܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ
ܦܪܰܩ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܫܓ݂ܘܫܝܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ
ܣܰܝܒܰܪ ܠܶܗ ܥܰܠ ܣܘܓܦܳܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܚܰܢܳܢܳܐ
ܐܶܢ ܒܳܥܝܬܘܢ ܝܘܡܳܢܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܪܒ̈ܐ ܕܛܘܒܳܢܳܐ
ܐܰܨܠܝܘ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܶܐ ܠܬܶܫܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܐܡܪܐ ܗܳܢܳܐ
ܒܕܳܪܳܐ ܫܬܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܳܬ݂ܰܪ ܡܰܘܠܳܕ ܕܰܝܳܢܳܐ
ܢܦܰܠ ܒܐܬ݂ܪܳܐ ܕܚܳܪܐܢ ܟܰܦܢܳܐ ܥܰܡ ܟܘܪܗܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ
ܢܦܰܩ ܛܶܒ̈ܶܐ ܕܒܘܪܕܥܳܢܳܐ ܕܡܐܣܶܐ ܟܺܐܒܳܐ ܘܟܘܪܗܳܢܳܐ
ܡܶܚܕܳܐ ܣܰܪܗܶܒ( ܫܘܠܛܳܢܳܐ )2 ܠܘܬ݂ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܳܢܳܐ
ܕܰܢܨܰܠܐ ܡܶܛܾܠ ܥܳܢܳܐ ܕܢܶܬ݂ܦܰܨܘܢ ܡܶܢ ܟܘܪܗܳܢܳܐ
ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܡܛܶܐ ܠܐܘܘܢܳܐ ܦܓܰܥ ܒܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܛܘܒܳܢܳܐ
ܕܚܙܳܐ ܠܶܗ ܒܓ݂ܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ 3 ܒܝܕ ܡܰܠܰܟ݂ܳܐ ܢܘܪܳܢܳܐ
{ ܘܰܠܚܰܪܶܬ݂ } ܗܰܘ ܫܰܠܝܛܳܐ ܦܩܰܕ ܕܢܶܗܘܐ ܥܰܠ ܬܘܟ݂ܠܳܢܳܐ
ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܰܐܘ ܟܫܠܳܐ ܕܐܝܬ݂ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ
ܗܦܘܟ݂ ܠܐܬ݂ܪܳܟ݂ ܡܕܝܢܬ݂ ܒܣܪܐ ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܘܪܩܳܢܳܐ
ܠܳܟ݂ ܘܰܠܥܰܡܳܟ݂ ܚܘܣܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ
ܘܦܰܨܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܐܠܗܐ ܡܶܢ ܚܒܘܫܝܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ
ܘܡܳܐ ܕܗܦܰܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕܘܟܬ݂ܶܗ ܚܙܳܐ ܕܗܐ ܟܰܦܢܳܐ ܘܟܘܪܗܳܢܳܐ
ܓܠܳܐ ܘܐܶܬ݂ܒܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ ܘܐܬ݂ܕܰܡܰܪ ܠܬܶܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐ
ܘܡܶܚܕܳܐ ܘܒܟܾܠ ܣܘܪܗܳܒܳܐ ܥܒܕ ܥܘܩܳܒܳܐ ܘܒܘܚܳܢܳܐ
(ܘܚܪܪ ܠܓܰܒܪܐ ܕܐܠܗܐ) 4 ܡܶܢ ܚܒܘܫܝܳܐ ܡܕܹܰܘܕܳܢܳܐ
ܘܩܛܰܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܚܒܰܫ ܠܶܗ ܠܕܝܪܳܝܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ
ܘܒܫܘܠܳܡܳܐ ܐܳܡܪܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܘܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܳܐ
ܨܠܘܬ݂ܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܒܝܘܡ ܥܘܗܕܳܢܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܥܒܕ ܐܠܐܚܕ ܟ݂ܐܓ݂ܘ
1 _ ܬܶܠ ܡܘܙܠ تل موزل وتعرف اليوم باسم ويران شهر
2_ ܫܘܠܛܢܐ السلطان وهو الملك الحارث بن جبلة
3_ أي البرادعي
4_ هو الراهب الطورسيني الذي كان سجينا عند أحد رجال الحارث بن جبلة
——————————————-

تدوين قصيدتي السريانية بالحرف العربي واللفظ السرياني لمن ليس لديهم أحرف سريانية

ميثعاهدينان ياومنو كابرو رابو طانونو
دهو مور يعقوب بوردعونو لهايمونوثو مقيمونو
دابحاذ من قوريو دورهوي إثيليد هاو أوطرونو
شيم قريثه (تل موزال ) ١ وآبوي بوخنو مكاهنونو
هوو داحشو ناحشيرتونو لسوريويي ماخرزونو
بياذعوثو هوو مالفونو بيولفوني مادرشونو
قنو ماردوثو سوريايتو ليونايتو تاريغمونو
لو روحيم هو قينيونو عيلاث حبولو وسوغفونو
بحيرو هو ساغي بهونو وعاتير ماذعو وبويونو
لدياتيقي مفاشقونو أف لشرورو محاويونو
كانش لعامو آخ عونو آخ مايو بغاو آكونو
واسراح لكوهني بكول دوكو واهواو ساغي بمنيونو
بنو عيتوثو وبنيوني وأوسيف ساوكي ديلونو
هو لان نيشو وريشونو لكول زابنو وكول عيدونو
لعيته بامين معادرونو كاذ طعين سابرو وتوخلونو
بأورحو تريصو معاقب هو آخ بودوقو مفاشقونو
وإثعاماق هو بيولفونو ونيشه كثوبو مهاديونو
لو روحيم هو لبطلونو وسوخ لو لئي من فولحونو
راهوطو بكول آغونو ومن نوش لو نساب فورعونو
مشامشونو وامدايلونو لكول يولفوني مدايلونو
وموريو ياب ليه شولطونو دناسي كيبو وكورهونو
لقوشتو بامين مزامرونو بورحو تريصو مشابلونو
فراق عاميه من أولصونو ومن شغوشيو وعامطونو
سايبار ليه عال سوكفونو بليبو شافيو وحانونو
إن بوعيتون يومونو لحاذ من شاربي دطوبونو
آصليو إذني حابيباي لتيشعيثو وميمرو هونو
بدورو شتيثويو دزابنو بوثار مولود دايونو
نفال باثرو دحوران كفنو عام كورهونو وموتونو
نفاق طيبي دبوردعونو د ماسي كيبو وكورهونو
ميحذو سارهيب( شولطونو) ٢ لوث مور يعقوب بوردعونو
دانصالي ميطول عونو دنيثفاصون من كورهونو
ومن قذوم دنمطي لأوونو فكاع بمور يعقوب طوبونو
داحزو ليه بغاو كليونو ٣ بياذ مالاخو نورونو
(والحارث )هاو شولطونو فقاذ دنهوي عال توخلونو
وإمارليه موناو كشلو دإيث بليبوخ وريعيونو
هفوخ لأثروخ مديناث بصرا بعي من موريو فورقونو
لوخ ولعاموخ حوسونو مين مشيحو دايونو
وفاصو لكبرو دالوهو مين حبوشيو وعامطونو
ومو داهفاخ ملكو لدوكثيه حزو دهو كافنو وكورهونو
كلو وإثبادار من أثرو وإثدامار لتهرو هونو
وميحذو وبكول سورهوبو عباذ عوقوبو وبوحونو
( وحارر لكبرو دالوهو ) ٤ مين حبوشيو مداودونو
واقطال لكابرو دحباش ليه لدايرويو بهاو عيدونو
وبشولومو أومرينان بحاذ قولو وحاذ ريعيونو
صلوثوخ عامان مور يعقوب بيوم عوهدونخ يومونو
——————— ١–تل موزل وتعرف اليوم بويران شهر
٢- السلطان هو الملك الحارث بن جبلة
٣ – اي البرادعي
٤ – هو الراهب الطور سيني الذي كان سجينا عند احد رجال الحارث بن جبلة

عبد الاحد خاجو
الترجمة للعربية
———————————
نستذكر في هذااليوم الرجل الكبير الغيور
الذي هو مار يعقوب البرادعي المثبت للايمان والعقيدة
الذي في احدى قرى الرها ولد ذاك الشريف
المسماة بقرية ( تل موزال ) ١- والذي كان والده كاهنا وقورا
كان جنديا باسلا وخطيبا وواعظا للسريان
كان معلما في المعرفة وللعلوم مدرسا ومدربا
اقتنى واتقن السريانية وأصبح لليونانية مترجما
لم يكن يحب المال علة الفساد والخراب
كان حاذق الذهن والبصيرة غنيا بالمعارف والفكر
كان للانجيل مفسرا وموضحا ومبينا للحقيقة
جمع الشعب كالقطيع كما يجمع الماء في الاجانة
رسم الكهنة في كل مكان واصبحوا باعداد وافرة
بنى الكنائس والاديرة وزاد من أغصان الشجرة
أصبح لنا قدوة ورئيسا في كل زمان وأوان
كان دائما في خدمة كنيسته وهو حاملا الامل والتوكل
كان يقتفي السراط المستقيم كما الكشاف الفاحص المدقق
تعمق في العلوم والمعرفة وشعاره الكتاب الهادي
لم يكن يهوى الخمول وابدا لم يتعب من العمل
كان راكضا في كل ميدان ولم يأخذ مكافأة من أحد
خادما وساعيا مجاهدا في سبيل كل علم نافع
والرب اعطاه سلطانا لشفاء الامراض والاسقام
كان للحق مغردا سائرا بدروب الاستقامة والعدل
أنقذ شعبه من الضيقات و من المآسي والظلام
صابرا على الاذية بقلب نقي وحنون
وإذا رغبتم في سماع بعض أخبار هذا الطوباوي
اعطوني آذانا صاغية لسماع هذه القصة واحداثها
في الدور السادس من الزمن بعد ميلاد سيدنا الديان
حل في اقليم حوران مجاعة مصحوبة بامراض مميتة
وانتشرت انباء البرادعي بأنه يشفي الامراض والسقائم
وفي الحال اسرع (السلطان ) ٢ نحو مار يعقوب البرادعي
لكي يصلي من أجل شعبه ليتخلصوا من الوباء الحال بهم
وقبل أن يصل الى مقره صادفه مار يعقوب البرادعي التقي
الذي كان قد( رآه في الحلم )٣ بواسطة الملاك النوراني
وللحارث ذاك السلطان امره البرادعي ليكون على ثقة
قائلا له ما دهاك في الشكوك التي في قلبك وتفكيرك
ارجع الى بلدك في البصرا واطلب من الرب الخلاص
لك ولشعبك الرحمة من المسيح الديان
وانقذ رجل الله من السجن والظلام
وما أن عاد الملك الى مقره شاهد بأن الجوع والفاقة
قد رحل وتبدد من بلاده وتعجب لهذه الاعجوبة
وللحال وبكل سرعة بحث وتقصى عن رجل الله
و (حرر رجل الله )٤ من الحبس والعذاب
وقتل الرجل الذي كان قد سجنه للراهب في ذاك الزمن
وفي النهاية نقول : بصوت وتفكير ورأي واحد
صلاتك معنا يا مار يعقوب في ذكراك لهذا اليوم
١- تل موزال وتعرف اليوم باسم ويران شهر
٢ – السلطان هو هو الحارث بن جبلة
٣- مار يعقوب البرادعي
٤- هو الراهب الطورسيني الذي كان سجينا عند احد رجال الحارث بن جبلة

عبد الاحد خاجو